Jak na věc


území odvodňované jedním tokem

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    Úvodní část každého svazku shrnuje přírodní podmínky regionu, vliv osídlení na vývoj krajiny a historii ochrany přírody. Další části jsou věnovány jednotlivých chráněným územím.
    Území bylo vyhlášeno přírodní pamatkou v roce 2011 na ploše cca 0,6 ha za ochranou mezofilní ovsíkové louky s výskytem vzácných druhů rostlin. Nachází se severozápedně od obce Horosedly.
    Níže najdete v elektronické podobě edici Chráněná území v ČR, kterou připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jednotlivé svazky jsou členěny regionálně, obsahují informace o velkoplošných i maloplošných chráněných územích v dané oblasti.


Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    Jižní stráň na levém břehu říčky Spůlky asi půl kilometru jihozápadně od obce Onšovice.  Najdeme zde pestrá semixerotermní travinobylinná společenstva na vápenci se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a se širokým spektrem relativně teplomilných druhů hmyzu.
    Pro detailní přehled veškerárých chráněných území doporučujeme Ústřední seznam ochrany přírody, kde lze vyhled konkrétní území. Doporučujeme také mapovou aplikaci, kde lze snadno najít konkrétní chráněné území.
    Louka na pravé straně údolí Mladíkovského potoka, asi 1 km severně od obce Čábuze. Typická svahová louka s mozaikou floristicky pestrých společenstev mezofilních a mezohygrofylních luk a krátkostébelnatých pastvin s ohroženými rostlinými druhy.
    Popis: Pestrý komplex lesních, lučních a skalních společenstev na vápencovém i silikátovém podkaldu s mnoha vzácnými a ohroženými rostlinými druhy, biotop mnoha druhů práků a teplomilného hmyzu. Známá paleontologická lokalita s nálezy pleistocenní fauny.


Přírodní rezervace Nad zavírkou

    Lokalita: Lesní a luční komplex okolo vrcholu Opolenec (648 m) na svazích a sklanatých stráních údolí Volyňky, východně od osady Sudslavic, 1,5 km jihozápadně od osady Bohumilice a 3,5 km severozápadně od Vimperka. Nadmořská výška 565 - 691 m, katastrální území Bořanovice u Vimperka, Smrčná u Čkyně, Výškovice u Vimperka
    a)   lze připustit pouze dostavbu stavebních mezer v souladu s  využitím ve smyslu legendy schváleného územního plánu, pokud splňují omezení z odstavců (4) c) až d) a nezbytné doplňkové stavby pro zajištění provozu sportovišť, rekreačních ploch a ZOO;
    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00