Jak na věc


účetní odpisová skupina 2

12. Zjednodušený rozsah účetnictví

    Příjmy z drobné vedlejší činnosti nepřesáhnou 175 000 Kč, nebo budou tyto příjmy činit méně, než 5 % z celkových příjmů/ výnosů za sledované období - předchozího roku.
    Program EKONOM používáme dva roky a zatím funguje na jedničku. Využíváme hlavně pro skladovou evidenci, všechno jedeme přes čarové EAN kódy a android čtečku PLUscanner. Program má jednoduché intuitivní ovládání a rychlou odezvu...
    Ekonom se jednoduše ovládá a je přehledně uspořádaný, takže se v něm všichni zaměstnanci dobře orientují. Rychle jsou implementovány potřebné legislativní změny a podpora programu rychle a fundovaně reaguje na dotazy nás uživatelů...
    Doklady musí být uchovány způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů (čitelnost prvotních dokladů) Délku uschování dokladů stanovuje zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákony týkající se pojistného na sociální a zdravotní pojištění
    U zaměstnání malého rozsahu došlo ke změně v tom smyslu, že dříve byl zaměstnanec při výkonu zaměstnání malého rozsahu nemocensky pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl příjmu alespoň 2 000 Kč. S účinností od 1. 1. 2012 došlo ke zvýšení této rozhodné částky na 2 500 Kč, což platí i v roce 2016.


Aktualizace Windows 10 a program Ekonom - účetní programy.

    Informace o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku, finančním majetku, zásobách, oceňovacích rozdílech k nabytému majetku, dalších složkách majetku a závazcích z pracovněprávních vztahů se evidují v pomocných knihách.
    Průměrná cena pohonných hmot pro rok 2016 – zákoník práce také nově stanovil průměrnou cenu za jeden litr pohonné hmoty, a to na: 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 33 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 29,50 Kč u motorové nafty.
    Analytické účty účetní jednotky vytvářejí pro zpřesnění syntetických účtů – analytické účty podrobněji zachycují účetní zápisy v hlavní knize a jsou členěny podle potřeb konkrétní  účetní jednotky. Typicky se používají pro odlišení měny, ve které se účtuje (CZK, EUR, USD…) nebo rozlišení dodavatelů či odběratelů. Součet všech analytických účtů k jednomu syntetickému účtu musí odpovídat hodnotě účtované na syntetickém účtu celkem.
    Zaměstnání malého rozsahu – zaměstnání malého rozsahu je svým charakterem zaměstnáním doplňkovým, ze kterého zaměstnanci neplyne plnohodnotné zajištění, na které mají nárok zaměstnanci účastnící se nemocenského pojištění v plném rozsahu. To znamená, že ze zaměstnání malého rozsahu:


23. Obecně prospěšná společnost a její specifika

    b) zákon o účetnictví v § 5 uvádí, že účetní jednotky, tedy i neziskové organizace, mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou, nebo fyzickou osobu,  zpravidla účetní firmu. Tím se však nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví.
    § 66c sbírka listin říká: „výroční zprávy, řádné i mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky“
    3. Osvobozená plnění – jsou předmětem daně a dělí se na dvě zásadně odlišné skupiny a to na plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně a plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Podmínky pro uplatnění osvobození od daně jsou upraveny u plnění specifikovaných v § 51 a § 63 ZDPH. Neziskový subjekt uskutečňuje zpravidla plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně, v menší míře plnění zdanitelná a výjimečně plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně.


Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy rozšířené o změny roku 2016

    Dohoda o pracovní činnosti je omezena na maximum odpovídající polovině stanovené týdenní pracovní doby. Lze ji uzavřít na dobu určitou i neurčitou. Tento pracovní vztah lze ukončit výpovědí bez udání důvodu a bez nároku na odstupné. Za zaměstnance se odvádí sociální a zdravotní pojištění.
    V rámci účtování dochází k zápisům na dvě strany, odtud název podvojné. Na rozdíl od jednoduchého účetnictví se neúčtuje jen o příjmech a výdajích, ale také o výnosech a nákladech. Základní výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty.
    Program Ekonom používám k mé velké spokojenosti již mnoho let. Jeho užívání mi velmi usnadnilo práci zejména ve skladové evidenci. Díky programu mám perfektní přehled o zásobách, cenách a fakturaci...
    a musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu nebo podpisový záznam účetní jednotky; připojením uvedeného podpisového záznamu se považuje účetní závěrka za sestavenou.
    Jednoduché účetnictví upravuje nově vložený § 13 b a jeho vedení je jen pro určitý okruh organizací, tyto vyjmenovává  zákon – § 1f (např. spolky, církve, honební společenstva), musí splňovat stanovené podmínky:


21. DPH v neziskových organizacích

    Což znamená, že jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období, účetní jednotka má k doložení všechny prvotní doklady, na jejichž základě provádí účetní zápisy, inventarizuje majetek a závazky.
    České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání“)
    Může se stát, že pasiva budou vyšší než aktiva, což znamená, že závazky jsou vyšší než majetek, pak se z toho rozdílu stává položka neuhrazená ztráta a objeví se jako položka na účtu 932.
    Dostupnost všech funkcí z klávesnice, standardní a stromové menu. Uživatelské nastavení přístupových práv.
    Daňová přiznání součástí účetnictví. Vícejazyčné formuláře a účetní výkazy.
    Přímé daně – daň z příjmů a daň z majetku Neziskových organizací se týká daň z příjmů právnických osob. První část zákona o daních z příjmů se týká výhradně fyzických osob, druhá část právnických osob a poslední část je společná pro oba typy poplatníků daně z příjmů.


11. Povinnost zveřejnění účetní závěrky

    OPS – má povinnost auditu, pokud jsou příjemci dotací ze státního rozpočtu, fondu a jejích výše přesáhne 1 000 000 Kč, nebo pokud čistý obrat překročil 10 mil. Kč.
    V účtovém rozvrhu je závazný pouze obsah jednotlivých účtových tříd a účtových skupin daný směrnou účtovou osnovou (příloha k vyhlášce č. 504/2002 Sb.). Účetní jednotka si ve svém účtovém rozvrhu může volit jednotlivé účty podle své potřeby, ale v rámci daného předpisu. Proto je třeba účtový rozvrh uvedený v tomto textu chápat pouze jako ukázku, která může některé účetní jednotce pomoci při rozhodování o uspořádání účtů v jím účetním systému
    Spolek může v rámci své hlavní činnosti vyvíjet i příležitostnou výdělečnou činnost, takovou činnost nelze ale zaměňovat s vedlejší hospodářskou činností dle § 217 odst. 2 NOZ.
    a) jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč, nebo


7. Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví (podvojné) vyhláška § 42a

    Jako společnost, která již dvacet let provádí účetnictví dodavatelským způsobem více než 300 zákazníkům, bychom rádi touto cestou poděkovali tvůrcům programu Ekonom za to, že nám pomáhají udržovat klidné spaní při naší práci...
    Zjednodušeně: NO může sestavit účtový rozvrh pouze dle účtových skupin, nemusí se zabývat podrobnějším členěním, analytickými a podrozvahovými účty. Může spojit účtování v deníku s hlavní knihou, nemusí používat účtování o tvorbě rezerv, opravných položkách.
    Zápisy musí být prováděny srozumitelně, časově uspořádané a očíslované. Součet příjmů a výdajů musí být nejméně na konci měsíce a při uzavírání peněžního deníku.
    Neziskové organizace musí povinně odlišovat náklady a výnosy spojené s hlavní a vedlejší činností. Toto je prováděno pomocí analytické evidence a pro potřeby výpočtu daně z příjmů.
    Je třeba zohlednit věcnou a časovou souvislost účtování nákladů a výnosů. Zohlednit nevýznamné a pravidelně se opakující platby ve vztahu k dani z příjmů. 
    b) výkaz zisku a ztráty, Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 vyhlášky 504/2002 Sb.


Perfektní pro malé firmy a podnikatele

    Po poslední aktualizaci Windows 10 se vyskytly u síťových instalací funkční problémy. Jejich popis a řešení uvádíme dále ..
    Dle zákona o dani z příjmů musí být účetnictví vedeno tak, aby byla účetní jednotka schopna nejpozději ke dni účetní závěrky vykázat příjmy podléhající a nepodléhající dani z příjmů.
    Na stravné nemá zaměstnanec nárok, pokud mu během pracovní cesty, která trvá: 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
    Jestliže se spolek rozhodne vést účetnictví, či mu vznikne povinnost vedení účetnictví má možnost volby, jaký rozsah pro účtování použije: zjednodušený či plný rozsah.
    Již v účetnictví je třeba podchytit a rozlišit příjmy a výdaje těchto činností, nejlépe analytickým členěním účtů, nebo formou středisek – středisko hlavní, středisko vedlejší činnosti.


Účetnictví nikdy nebylo jednodušší

    Smysl vedení účetnictví je evidentní. Účetní dokumentace je velmi důležitá z hlediska hospodaření, plánování i zdaňování právnických osob. Týká se to i spolků. Základ daně vychází z výsledku hospodaření účetní jednotky, bez řádného vedení účetnictví není možné stanovit správný základ daně, ani vykázat objektivně hospodaření neziskové organizace.
    Ocenění majetku, zejména při pořízení dlouhodobého majetku nákupem je důležité správné ocenění pořizovaného majetku v účetnictví. Obdobně to lze tvrdit také v případě bezúplatně nabytého majetku např. formou darování. Dochází k chybám typu:
    Pro účetní jednotku je důležité, aby sledovala zvlášť příjmy a výdaje, které jsou a nejsou předmětem daně z příjmů, a plnění zdanitelná a osvobozená od daně z přidané hodnoty.
    Musíme však odlišit zjednodušené vedení účetnictví od „účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu“. Tuto mohou sestavovat pouze jednotky, které nemají povinnost ověřovat závěrku auditorem.


19. Daň z příjmů právnických osob

    Směrná účetní osnova – je závazným předpisem dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Je obsahem přílohy k této vyhlášce a je uspořádaná tak, že je závazně stanovena náplň jednotlivých účtových tříd a účtových skupin. Každá účetní jednotka má podle ZU povinnost sestavit účtový rozvrh, jako seznam účtů, který vychází z této směrné účtové osnovy. Ve svém účtovém rozvrhu uvede ty účty, které bude používat. Pokud OPS vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, může uvést pouze účtové skupiny. Pokud OPS vede účetnictví v plném rozsahu, může zavést i analytické členění účtů.
    Finanční správa připomíná, že na příjmové straně systému EET dojde k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET.
    Neziskové organizace jsou samozřejmě povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do svého zániku. Dalším pravidlem je povinnost vést pouze jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek, v peněžních jednotkách české měny a v českém jazyce
    Základ daně z příjmů pak tvoří příjmy podléhající dani a tyto mohou ještě ovlivnit položky snižující základ daně. Toto ustanovení § 20 nemá významnější změny
    Novelou zákona o účetnictví s účinností od 1. 1. 2016 došlo k řadě změn, mimo jiné tato novela vrací do legální praxe jednoduché účetnictví. Zároveň došlo ke kategorizaci účetních jednotek – mikro, malé, střední a velké. Rozhodnutí kam, který spolek (nezisková organizace) patří je v závislosti na splnění dvou ze tří kritérií:


25. Nejčastější chyby v účetnictví

    (dále jen EET) platí pro všechny fyzické osoby a právnické osoby s podnikatelskou činností. Bez ohledu na „velikost“ podnikatelské osoby se týká EET všech hotovostních plateb, platebních karet, šeků a také např. stravenek.
    Možnost zpětných oprav účetních dokladů s automatickou opravou všech svázaných evidencí včetně kontrolních funkcí.
    Činnost neziskových organizací bývá podporována různými dárci, dotacemi a příspěvky, jelikož převážná část neziskových organizací nevykonává žádnou výdělečnou činnost.
    OPS, které nezmění právní formu, budou řídit svojí činnost podle zákona o č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedou však svoje dokumenty do souladu s obecnou úpravou občanského zákoníku a to v následujícím tříletém období.
    Oba způsoby mají své klady i zápory. Vedení účetnictví interním způsobem poskytuje vyšší operativnost, snadnější a rychlejší přístup k požadovaným informacím. Výhodou je i vyšší bezpečnost informací finančního charakteru vyplývajících z účetnictví. Méně výhodný je potom fakt, že na osoby vedoucí účetnictví se kladou vysoké nároky, které mnohdy znamenají také vyšší finanční náročnost (zahrnují školení zaměstnanců nebo členů apod.).


Garance vrácení peněz do 30 dnů.

    Vystavte svoji první fakturu již za chvíli nebo ještě dnes spočítejte mzdy vašich zaměstnanců. Šetřete svůj čas a peníze tak, jak to každodenně dělají tisíce našich zákazníků.
    Cílem tohoto standardu je obecně vymezit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
    Dlouhodobý finanční majetek je takový, který má dobu splatnosti delší než jeden rok. Jedná se o cenné papíry, podíly a půjčky. Bližší informace o jednotlivých položkách dlouhodobého majetku jsou vedeny v analytické evidenci. Ta obsahuje údaje o jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazení. U finančního majetku jsou vedeny jeho jednotlivé složky a dlužníci.


10 důvodů proč zákazníci preferují program EKONOM

    Chtěla bych Vám tímto vyjádřit velké díky za program EKONOM, který mi neskutečně ulehčuje práci. Program používám již několik let, ale neustále se nestačím divit, jak rychle a hlavně skvěle se dokážete přizpůsobovat změnám...
    Obecně se neziskové subjekty, tj. právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání, pokud uskutečňují ekonomickou činnost, považují za osobu povinnou k dani.
    Dotace – není to příjem zdanitelný, spolek jej získal od obce, státu, EU k určitému cíli, k určité činnosti – veškeré výdaje pak nejsou daňově uznatelné. Příklad: Spolek získal dotaci 100 000 Kč na provoz … 100 000 Kč zaplatí za nájem prostor. 100 000 Kč nezdaní, ani neuplatní v nákladech.
    účetní program Ekonom používáme k naší velké spokojenosti. Ovládání bez problémů zvládají všichni naši zaměstnanci, pro fungování naší středně velké firmy je plně dostačující...
    a) rozvaha (bilance), v rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označovaní položek rozvahy se stanoví v příloze č. 1 vyhlášky 504/2002 Sb.


účetní program - Podpora

    Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti. Je nutné vždy posuzovat, zda jde o drobnou podnikatelskou činnost! Není nikde přesně definována, resp. jedná se o neurčitý právní pojem.
    účetní program EKONOM používám více jak 10 let. Jelikož pracuji pro více firem, využívám jak daňovou evidenci, tak účetnictví. Zejména oceňuji jednoduché ovládání, legislativní aktuálnost a exportní výstupy pro elektronická podání dokumentů...
    Přenos daňové povinnosti se u neziskových objektů v praxi objeví v souvislosti s přijetím služeb podléhajícím přenosu daňové povinnosti. V takovém případě je plátce povinen podle § 92a odst. 2 ZDPH doplnit výši daně v evidenci pro daňové účely DPH.
    Náhrada za používání silničních motorových vozidel – jestliže na pracovní cestu jede zaměstnanec  svým soukromým vozidlem, náleží mu základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pozor však – náhradu za použití automobilu si nemůže nárokovat, pokud jej použijete bez souhlasu zaměstnavatele.


EET – elektronická evidence tržeb

    Plátce má povinnost podávat přiznání k DPH ve stanovených zdaňovacích obdobích: čtvrtletní, měsíční. Přičemž platí od 1. 1. 2013, že každá registrovaná osoba se stává měsíčním plátcem. O změnu zdaňovacího období může plátce požádat správce daně. Nemůže tak učinit v roce registrace, ani v následujícím kalendářním roce. Tuto změnu musí plátce oznámit do konce ledna následujícího roku a nesmí překročit obrat 10 mil za předcházející kalendářní rok.
    Účetní závěrku provádějí tyto účetní jednotky v souladu se zákonem o účetnictví a po jejím provedení sestavují přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, které jsou přílohou daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.
    Stát se plátcem DPH může i nezisková organizace. Neziskové subjekty poskytují v rámci své hlavní i vedlejší činnosti řadu různých činností, které vykonávají soustavně. Poskytují nejrůznější služby, uskutečňují také dodání zboží, převod nemovitostí a rovněž pronajímají hmotný majetek, a to soustavně a za účelem příjmů.
    Vytvořili jsme novou mobilní aplikaci, která Vám velmi zjednoduší prodej Vašeho zboží. Jmenuje se EKONOM účtenka.
    V rámci zajištění jednotné aplikace, bude správce daně při posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti u veřejně prospěšných poplatníků postupovat následovně:


o ověření účetního a evidenčního systému EKONOM

    Od 1. ledna 2014 jsou účinné novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví v souvislosti s rekodifikací soukromého práva – vyhlášky č. 500 až 504/2002, č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb. (sdělení MFČR)
    Je-li vedením účetnictví pověřena jiná fyzická osoba nebo organizace, a je-li na vysoké odborné úrovni, je zaručena vyšší jistota správnosti a kompletnosti vedení účetnictví. Mnohdy je zaručena i nižší finanční náročnost.
    Program EKONOM používáme ve firmě již několik let, je pravidelně aktualizován, jednoduše se ovládá. Podpora programu rychle zodpoví naše dotazy a poradí. Program EKONOM doporučujeme.
    Jedná se o soupis účtů, který by měl dle zákona obsahovat všechny účty, které se využívají k účtování a k sestavení účetní závěrky. Během roku je však možné ho doplnit a rozšířit. Jestliže se k novému hospodářskému roku neprovádějí žádné výrazné změny, které by měly na účtový rozvrh dopad, může se i v dalším roce použít ten a samý. Jestliže se něco mění, je potřeba sestavit na základě účtové osnovy rozvrh nový.


EKONOM – účetní a evidenční systém

    Obecně prospěšná společnost vede účetnictví a sestavuje dle zákona o účetnictví, v rozsahu dle zvláštního zákona o obecně prospěšných společnostech výroční zprávu, kterou ukládá do sbírky listin nejpozději do 6 měsíců od ukončeného účetního období a do 30 dnů od schválení správní radou.
    Hlavní činnost spolku sleduje uplatňování společného zájmu, ať soukromého nebo veřejného, k němuž byl spolek založen. Tato činnost vychází ze stanov spolku, kde je zakotven cíl, zájem, směr zakladatelů a členů spolku.
    Z hlavní činnosti neziskové organizace se nebudou nikdy tržby evidovat. Bez ohledu na to, zda jsou příjmy z hlavní činnosti předmětem daně, nebo nejsou.
    Tuzemské stravné pro rok 2016 – podle zákoníku práce 262/2006 Sb., přísluší zaměstnanci za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši: 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 106 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin, 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
    Po uzavření pracovní smlouvy je povinnost nahlásit zaměstnance k patřičným úřadům: Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna – dle zaměstnance.


13. Účetní doklady a jejich význam

    Spolek Brablenci po důkladné inventuře zjistili, že vlastní majetek v hodnotě 100 000 Kč, dále mají hotovost v pokladně 10 000 Kč, na bankovním účtu 120 000 Kč a pohledávky ve výši 80 000 Kč. Neuhrazené závazky ve výši 60 000 Kč a u dodavatelů závazky ve výši 20 000 Kč.
    Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrné účetní osnovy, uspořádání a označování položek účetní závěrky. OPS mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
    EKONOM používáme ve firmě již od roku 2007. S programem jsme spokojeni, celkem jednoduše se ovládá, program reaguje rychle na legislativní změny, podpora programu je velmi dobře zaškolena a dokáže rychle zodpovědět dotazy...
    Zdanitelné plnění – podle platné právní úpravy se uplatňuje základní sazba ve výši 21 % a snížená sazba ve výši 15 % a 10 %. Sazby daně jsou upraveny v § 47 ZDPH, § 48, § 48a.
    V rámci novelizace došlo na nové vymezení aktiv (§ 1 d ZoU) a nový způsob účtování aktivace (§ 22 a 23 provád. vyhl.) – tyto změny zasáhnou do určování splněných podmínek pro povinné ověření závěrky auditorem.


EET - termín výměny SSL certifikátu - účetní programy.

    Důležitým pojmem pro oblast neziskové sféry je pojem, který ZDPH používá, a to pojem doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně. Vymezení tohoto pojmu je důležité nejen u neplátců pro posouzení výše obratu pro registraci DPH z důvodu překročení limitu obratu, ale také u plátců, pro účely zajištění správného postupu při výpočtu krátícího koeficientu podle § 76 ZDPH. „Doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně“ není totožná s „doplňkovou činností“. Za doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně se považuje z pohledu DPH činnost, která je výjimečná, nahodilá, nepředvídatelná a zároveň není prováděna pravidelně, tzn. neexistuje ani předpoklad soustavnosti do budoucna.
    a) stanoví se částka, která zvýší výnosy, a to z výše odpisů v poměru přijaté dotace a pořizovací ceny. V případě, že je majetek pořízen zcela z přijaté dotace, je tato částka rovna výši odpisů,
    Od 1. 1. 2014 nabyl platnosti zákon o veřejných rejstřících právnických osob. Rejstříkový zákon nařizuje ukládat do sbírky listin účetní závěrky osobám, kterým to přikazuje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
    Dotace se poskytují zejména na vlastní činnost účetní jednotky. O nároku se účtuje současně s úhradou, ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně doložen.
    V rámci uzávěrkových prací a přípravě daňového přiznání musí být sestaven výkaz zisku a ztráty – výsledovka – a jeho návaznost na formulář daňového přiznání.


16. Dotace, granty a příspěvky poskytované nevýdělečným organizacím

    2. Plnění, která nejsou předmětem daně – u neziskových organizací přichází nejvíce v úvahu poskytnutí dárků, jehož pořizovací cena bez daně nepřesáhne 500 Kč, v rámci ekonomické činnosti. Ostatní případy vymezené v § 13 odst. 8 písm. a), b) a d) až e) ZDPH se u neziskových subjektů nevyskytují.
    Účtová třída 0 směrné účtové osnovy zahrnuje dlouhodobý majetek. Doba použitelnosti tohoto majetku musí být delší než 1 rok a jeho hodnota v případě nehmotného dlouhodobého majetku musí být vyšší než 60 000 Kč. Patří sem výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a další majetek splňující uvedené podmínky. U hmotného dlouhodobého majetku musí být jeho cena vyšší než 40 000 Kč a lze do něj zahrnout pozemky, stavby, byty, umělecká díla a sbírky, kulturní památky, další movité věci a jejich soubory.
     V hlavní knize jsou účetní zápisy uspořádány systematicky (věcně). Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu. Syntetický účet obsahuje:
    Je nutné rozlišovat minimální mzdu a zaručenou mzdu. V posledních letech často kontrolovaný problém inspektorátem práce. Na stránkách MPSV lze najít tabulky k upřesnění zaručených mezd.


S novou licencí EKONOM dálniční známka 2019.

    Vedlejší činnost spolku by měla mít svůj účel v podpoře hlavní činnosti. Pokud bude spolek podnikat, musí splnit veškeré požadavky, které jsou kladeny na podnikatele.
    Zákon o DPH používá pro různé aktivity realizované podnikatelskými i neziskovými subjekty v rámci jejich ekonomické činnosti nebo mimo tuto činnost obecný pojem „plnění“. Veškerá plnění, která souvisejí s nejrůznějšími činnostmi osob povinných k dani, je možné pro účely DPH rozdělit na dvě základní kategorie:
    Účetní období je 12 po sobě jdoucích měsíců – shoduje se buď s kalendářním rokem, nebo je hospodářský rok (tento se kryje převážně s aktivním obdobím jednotky a musí schválit příslušný správce daně, případně i ministerstvo financí)
    účetní systém EKONOM používám již několik let a za tu dobu se s tímto programem nevyskytly žádné potíže. Tento systém splňuje všechny mé požadavky, které potřebuji ke zpracování účetnictví...


20. Účetnictví ve vztahu k daním

    Jednak je to povinnost, která je uložena příslušnými zákony a to přímo či nepřímo, jednak jde často i o ochranu účetní jednotky, která prokazuje, že úkony byly konány v souladu s platným zákonem. Jedním z velmi důležitých předpisů je Podpisový vzor. Tento často opomíjený, neaktualizovaný a nenápadný předpis může sehrát velkou roli.
    Elektronické podávání výkazů v XML (CSV): přiznání DPH, SH, ELDP, PVPOJ, PO, Kontrolní hlášení ... Podrobnosti
    Předmětem daně jsou příjmy NO. Nově i příjmy z běžného účtu (do roku 2014 se nezdaňovali) a příjmy z nabytí bezúplatných příjmů § 19 b (dříve dary). K roku 2014 byla zrušená známa darovací daň a tyto příjmy byly zařazeny pod příjmy právnických osob.
    Z vymezení předmětu daně obsaženého v § 2 odst. 1 písm. a) a b) vyplývá, že plnění je předmětem daně pouze za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky:
    Zjednodušený rozsah určuje § 13 ZU – účetní jednotky sestavují rozvrh členěný jen na účtové skupiny, mohou účtování v deníku spojit s účtováním v hlavní knize, nemusí účtovat o časovém rozlišení, opravných položkách, rezervách. Účtují o odpisech!
    1. plátce – přesáhne obrat 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců. Výjimku tvoří osoby, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně, bez nároku na odpočet daně.,


26. Elektronicka evidence tržeb

    Účetní jednotkou je každá organizace – právnická osoba. Spolek je nezisková organizace a zároveň právnická osoba a z toho plyne, že má povinnost vést účetnictví. A to i tehdy, když neplyne povinnost podat daňové přiznání. Typ účetnictví si spolky mohou určit sami!
    Ministerstvo financí vydalo v souladu s § 36 odst. 1 zákona o účetnictví České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání. Standardy jsou označeny čísly 401–413.
    Jelikož spolky nejsou organizační složkou státu, územním samosprávním celkem, ani jednotkou vzniklou nebo zřízenou zvláštním zákonem, mohou uplatnit i hospodářský rok, což ovšem vyžaduje oznámení úmyslu změny účetního období příslušnému správci daně  z příjmů nejméně tři měsíce před plánovanou změnou účetního období, jinak zůstává účetní období nezměněno. Stejný postup se zvolí i při přechodu z hospodářského roku na rok kalendářní.
    U činnosti neziskových organizací je nutné vždy zjistit, zda se jedná o podnikatelskou nebo nepodnikatelskou činnost. Podnikatelská činnost plní znaky soustavnosti a za účelem dosažení zisku.


4. Základní pojmy a principy účetnictví neziskových organizací

    Pokud je to první zaměstnanec je třeba přihlásit organizaci jako plátce daně zálohové, případně srážkové, u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny jako zaměstnavatele. Zdravotní pojišťovna v tomto případě nevychází z trvalého pobytu zaměstnance, ale ze sídla zaměstnavatele.
    Od 1. 1. 2016 nemusí mikro a malé účetní jednotky zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. Musí však uvést v příloze, že je společnost mikro nebo malá. Týká se to uzávěrek za rok 2016.
    Každý účetní doklad musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 11 ods. 5 ZUC. Účetní jednotky jsou povinny vystavovat účetní doklady bez zbytečných prodlev po uskutečnění hospodářské operace!
    Společnost může mít kromě hlavní činnosti i doplňkovou nebo hospodářskou činnost za splnění platných právních podmínek. A za předpokladu, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. NESMÍ se účastnit na podnikání jiných osob.
    Peněžní částky v knihách analytických účtů musí odpovídat příslušným souhrnným peněžním částkám obratů nebo zůstatků syntetických účtů, k nimž se tyto účty vedou.


24. Sankce za neplnění povinností:

    Peněžní deník obsahuje nejméně informace o příjmech a výdajích peněžních prostředků v hotovosti a jejich zůstatcích, příjmech a výdajích peněžních prostředků na účtech u finančních institucí a jejich zůstatcích. Informace se uvádějí v členění příjmů a výdajů, které je potřebné pro zjištění základu daně z příjmů. Peněžní deník dále obsahuje informace o průběžných položkách účtovaných na základě účetních dokladů, o převodech peněžních prostředků v hotovosti na účet a z účtu a mezi účty u finančních institucí.
    Obecně prospěšná společnost odděleně sleduje náklady vynaložené k dosažení obecně prospěšného cíle, náklady na doplňkovou činnost, činnost hospodářskou, náklady na správu a náklady (i výnosy) nepatřící do žádné z uvedených skupin. Výsledky vykazuje za hlavní a doplňkovou činnost odděleně a souhrnně za účetní jednotku jako celek.
    Je možné si vyžádat závazné posouzení od finančního úřadu, zda příjmy spadají pod evidované, nebo neevidované tržby. Zpracování tohoto dokumentu je zpoplatněno 1000 Kč. Příspěvkových organizací se EET netýká.
    2. identifikovaná osoba – do této kategorie patří osoby ve smyslu § 6h a § 6i ZDPH, které přijmou zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, od osob neusazených v tuzemsku. Jedná se o poskytnutí služby, dodání zboží s montáží
    Zákaznická podpora je důležitou součástí každého seriózního účetního programu a my na ni klademe obzvláště veliký důraz. Bezplatná podpora je poskytována ke každé aktuální Plné licenci.


Účetní knihy – deník, hlavní kniha

    mohu vést organizace, jen pokud jejich příjmy nepřekročí 3 000 000 Kč za poslední uzavřené období, nejsou plátci DPH a hodnota majetku nepřesahuje 3 000 000 Kč. 
    účetní systém EKONOM používáme již přes 10 let a vyhovuje mě a všem mým zaměstnancům pro svou jednoduchost a rychlost...
    Pokud vám jako zaměstnanci bude – během pracovní cesty – poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší vám stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu: 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
    Za účetní období zákon označuje dvanáct po sobě jdoucích měsíců, není-li v zákoně dále stanoveno jinak. Je tedy logické, že účetní období se shoduje s kalendářním rokem. Mohou být výjimky, kdy účetní období tzv. hospodářský rok začíná jiným měsícem, než lednem a končí jiným měsícem než prosincem.
    Pokud OPS vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, sestavuje i účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu, což znamená, že Rozvaha i Výkaz zisku a ztráty zahrnují pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00