Jak na věc


čistírna oděvů plzeň

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

     Hraboši a myši jsou aktivní až do příchodu sněhu a mrazů, proto je třeba před nimi chránit sklepy nebo třeba pařeništi, kde máte založenou a uskladněnou zeleninu. Zaměřte se na prevenci – důsledně zavírejte dveře a zajistěte také větracícelý článek
    Výška čistírny je 1600 mm. Při uložení do větší hloubky je nutno přiobjednat plastový nástavec. Čistírna je postavena na podkladní beton tl. 100 mm. Vzduchovou hadici dmychadla 3/4" uložit do plastové nebo ocelové trubky min. průměru 60 mm. Ve výjimečných případech lze umístit spodní hranu přítoku 1200 mm ode dna nádrže. Výrobce rovněž dodává snímatelné dřevěné popřípadě laminátové zastropení. Čistírnu obsypat prosetou zeminou nebo obetonovat dle montážního předpisu o obsypání nebo obetonování.
    Parametry vyčištěné vody na odtoku umožňují její využití jako zdroje požární vody v horských oblastech, případně jako vodu zálivkovou. Se souhlasem vodohospodářského orgánu lze tuto vyčištěnou vodu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace či trativodu.
    Hloubka osazení čistírny odpadních vod do terénu je dána hloubkou uložení kanalizace, proto je k čistírně dodáván samostatně celoplastový nástavec s pochůzným krytem.


Domovní čistírny odpadních vod pro 1-20 EU

    Při provozu čistírny odpadních vod kladou na provozovatele minimální nároky. Zcela postačí občas sluchem, případně hmatem zkontrolovat funkci dmychadla, vizuálně funkci provzdušňování a cca 2x za rok odčerpat kal z čistírny. Tento stabilizovaný kal lze s výhodou použít pro kompostování, případně jiné zemědělské využití, nebo jej lze zneškodnit na kterékoliv městské čistírně odpadních vod.
    POZOR! Při obsypu nebo obetonování je nutné vždy zajistit současné napouštění vodou. Hladina vody ve všech komorách v ČOV by měla být v rozmezí 0- 250 mm nad úroveň obsypu z důvodu vyrovnání tlaků.
    Prostor ČOV je rozdělen aktivační, sedimentační a dosazovací nádrží. Pod přítokové potrubí je umístěn separátor shrabků. ČOV pracuje na principu jemnobublinné aerace. Provzdušňování probíhá pomocí membránového dmychadla s nízkou spotřebou energie, umístěného vně ČOV. Dmychadlo je z ČOV spojeno hadicí DN 25 mm (3/4“). Doporučená vzdálenost dmychadla od ČOV je max. 10 m. Pokud tento parametr nelze dodržet, je možno umístit dmychadlo do námi dodávané plastové schránky, nebo zděného sloupku.
    Domovní čistírna představuje nejdokonalejší postup při likvidaci odpadních vod a využijete ji jak v trvale obydleném domě, tak u rekreačně obývaných chalup či chat. Nevede-li k vašemu domu kanalizace, můžete likvidaci odpadních vod řešit jímkou, septikem nebo čistírnou odpadních vod.celý článek


Chatař Chalupář | Časopisy pro volný časwww.chatar-chalupar.cz

    Bez vody se dnes už neobejdeme ani jeden den. Využíváme ji mnoha způsoby a je pro nás samozřejmostí, které si mnohdy ani nevážíme. Poradíme vám, jak s ní lépe hospodařit, jak ji skladovat, čistit nebo znečištěnou likvidovat. Jímky pro dešťovkucelý článek
    Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací
    Pokud k vašemu domu nevede kanalizace, jste postaveni před otázku, jak řešit likvidaci odpadních vod. Podle čeho se rozhodnout? Odpadní vodu můžete likvidovat prostřednictvím jímky, septiku nebo domovní čistírny odpadních vod. Vhodnost jednotlivých postupů závisí na skutečnosti, zda je důmcelý článek
    Podle přírodovědného periodika Ekolist se stromem roku stala vrba. V České republice roste dvacet jedna různých druhů. Odborníci si na nich cení schopnost zadržovat v krajině vodu, zpevňovat erozí ohrožené svahy a břehy. Slouží také jako zdroj potravy pro hmyz,celý článek


Kompletní řešení domácí čistírny odpadních vod

    Jestliže obec, v níž bydlíte nebo máte chalupu, s kanalizací do budoucna nepočítá, vyplatí se pořídit si domovní čistírnu. Při srovnání se žumpou a septikem představuje nejvýhodnější postup, jak s odpadními vodami naložit. Jak funguje Domovní čistírna využívá aerobní mikroorganismycelý článek
    Zahrada se může stát útočištěm pro živočichy i v zimě. Stačí zde ponechat hromady vyřezaných větví, zdánlivě opuštěný hmyzí hotel, kameny nebo starou trávu – tam všude najdou úkryt ježci, kukly a larvy motýlů i brouků, žáby nebo ještěrky. Velkýcelý článek
    V místech, kam nedosahuje kanalizace, se o likvidaci odpadních vod musejí postarat majitelé domů a zahrad sami. Řešení představuje jímka, septik nebo domovní čistírna odpadních vod. Jímka Nejjednodušším zařízením je bezodtoková vodotěsná jímka –žumpa, která však na rozdíl od septikucelý článek
    Nový typ čistírny BIO CLEANER představuje další významný posun této technologie. Čistírna tak hrdě vstupuje do nového tisíciletí. Typová řada BIO CLEANER je novou generací čistíren řízených elektronickou řídící jednotkou, která vznikla na základě nejnovějších poznatků v oblasti čištění odpadních vod. Funkce i technické a kvalitativní předpoklady výroby byly ověřeny Technickým a stavebním úřadem, s. p. Praha.


Domovní čistírna odpadních vod - časopis Flora na zahradě

     Obsypání se provádí po celém obvodu kamenivem frakce 0/32 (8/16) mm nebo štěrkopískem, v síle min. 300 mm a po vrstvách výšky 200 mm se provádí dostatečné hutnění obsypu.
    Čistírnu odpadních vod tvoří dno, válcový plášť, uzamykatelné víko s UV plastu (odolné proti slunečnímu záření) a dmychadlo. Tělo ČOV je vyztuženo tak, aby byla zajištěna mimořádná tvarová odolnost. Materiálem ČOV je polypropylen.
    Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody


Čistírna BIO CLEANER BC 4 – BC 12 od 2 do 15 EO

    Čistírny BIO CLEANER jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Technické uspořádání ČOV BIO CLEANER oproti předchozímu typu lepe zvládá nerovnoměrné a přerušované nátoky. Čistírna je vybavena lapačem plovoucích nečistot.
    Veškerý provoz ČOV (kromě řízení chodu dmychadla) je řízen počítačovou řídící jednotkou, která je osazena v elektroskříni ČOV. Ve stanovených časových intervalech spíná elektomagnetické ventily, které zajistí provedení potřebných úkonů a spolu s možností regulace množství kyslíku v systému zaručují:
    Součástí dodávky čistírny odpadních vod jsou pokyny pro montáž, návrh provozního řádu, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce vodotěsnosti a protokol o ověření funkce výrobku.
    Ostružiníky plodí na dvouletém dřevě, tedy na letošních výhonech. Ještě nyní je můžete vyvázat k opoře, případně zkrátit, pokud jsou příliš dlouhé. Na místech s opravdu silnou zimou se naopak doporučuje nechat výhony ležet na zemi a zakrýt lehkou nastýlkou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00