Jak na věc


části pc

Tlumočení pro neslyšící na úřadě MČ Praha 4

    Galerie 9 vystavuje od 18. prosince do 10. ledna 2019 výtvarné práce žáků Střední odborné školy uměleckéřemeslné Podkovářská 4, Praha 9.Přehlídku výtvarných prací k maturitním zkouškám za uplynulých 10 let reprezentují práce studentů v oboru kresby,... více ...
    Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. 
    Na stránkách www.praha21.cz můžete snadno najít informace, které můžete využít pro přezkum hospodárnosti veřejné správy nebo i pro vývoj webových aplikací, ve kterých tyto data využijete. 
    Občan České republiky je povinen řídit se platnými zákony.  Postavení městských částí a hlavního města Prahy je zakotveno v zákoně o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a následně ve Statutu hlavního města Prahy v úplném znění k 1.1.2014
    Zastupitelstvo Městské části Praha 21 je složeno ze 17 zastupitelů. Zastupitelstvo mimo jiné schvaluje strategický plán městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy, schvaluje rozpočet a závěrečný účet městské části. Také ale rozhoduje o úvěrech, půjčkách nebo dotacích. Seznam všech kompetencí naleznete zde.


každý čtvrtek od 18.00 hodin v Krčském lese

    Úřad městské části Praha 21 vykonává úkoly v samostatné působnosti městské části, které mu uloží zastupitelstvo nebo rada městské části (samospráva), a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost na území správního obvodu Praha 21, který zahrnuje městské části Praha 21- Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice a Koloděje.Za chod Úřadu městské části je zodpovědný tajemník. 
    Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob podle zákona 106/1999 Sb.
    Tajemník Úřadu městské části je osoba,  která dohlíží na provoz státní správy a je v organizační struktuře Úřadu nadřízený všem zaměstnancům ÚMČ. Dohlíží na chod a plnění úkolů všech odborů. 
    Upozorňujeme, že v pondělí 31. 12. 2018 je uzavřen Úřad MČ Praha 9. Veškeré záležitosti tak můžete vyřídit ve středu 2. 1. 2018 od 8.00 do 18.00... více ...
    Úřad zveřejňuje informace o tom  jak pracuje, abyste se mohli dělat politici, veřejné služby a veřejné organizace odpovědnost. Zavázali jsme se k zveřejňování informací o:


Upozornění na rekonstrukci vozovek

    Úřad produkuje oficiální statistické údaje o řadě oblastí veřejného života. Statistiky jsou používány lidmi uvnitř i vně úřadu k realizaci kvalifikovaných rozhodnutí a měření úspěšnosti strategických cílů a priorit. Zjistěte více o legislativě , která upravuje vydávání ukazatelů Strategického plánu MČ Praha 21.Viz Publikace a dokumenty na www.praha21.cz
    Na stránkách praha21.cz si můžete vyhledat všechny aktuálně schválené priority, a zjistit, co Úřad Městské části a samospráva prosazují, kdo je zapojen, jak pracujeme s partnerskými organizacemi a jak jsme do této práce zapojili občany (Místní Agenda 21).
    Zákon vám dává právo vyžádat si od jakékoli organizace veřejného sektoru všechny zaznamenané informace na jakékoliv téma. Kdokoli může podat žádost o informace -  dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím či zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
    Již po šesté ho letos organizuje i Městská část Praha 9. Na rybí polévku, tradiční pokrm české národní kuchyně při štědrovečerni večeři, přijďte 20. prosince mezi 11. a 14. hodinou (nebo do snědeni) do Vysočan na náměsti OSN. Popovidat si přitom můžete... více ...


Místní poplatek z ubytovací kapacity

    Štědrodenní pohádka "O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi", připravilo Divadlo Gong na Štědrý den 24. 12 od 13:00 hodin. Co se stane, když zaspí psaníčkový andělíček, který nosí každé Vánoce dětská přání Ježíškovi? Hraje hostující soubor - Jarmil... více ...
    Jak Rada městské části Praha 21 zvyšuje možnost zapojování lidí do rozhodování v městské části naleznete na této stránce. Přečtěte si o způsobech, jak se můžete zapojit.
    Politika je prohlášení o tom, čeho se samospráva -  koalice snaží dosáhnout a proč. Volební strany či jednotliví zastupitelé, kteří v zastupitelstvu vytvoří většinu, mají možnost po společné dohodě prohlasovat obsazení postů starosty a jednotlivých radních, a tím také mají možnost stanovit další směr vývoje v oblasti samosprávného rozhodování v městské části. Děje se tak obvykle na základě koaliční smlouvy, která obsahuje veřejné prohlášení o prioritách koalice. Koaliční  politika  je součet všech politik, tedy priorit v jednotlivých oblastech života, které se zavázala v koaliční smlouvě plnit.


Tajemník Městské části Praha 21

    Nejvyšším orgánem samosprávy je zastupitelstvo. Zastupitelstvo je obecné označení pro přímo volený zákonodárný sbor na úrovni obcí včetně městských částí. Zastupitelstvo volí na svém prvním zasedání Radu městské části, která je také jejím výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a je odpovědná zastupitelstvu. Starosta, který je volen absolutní většinou zastupitelů, je nejviditelnějším orgánem samosprávy. Protože nemá povahu statutárního orgánu, nemá však ani příliš velké pravomoci.
    POZNÁMKA Označení Praha 21 se používá jak pro současné označení městské části Praha 21, bývalé obce Újezda nad Lesy, která byla do Prahy začleněna v r. 1974, stejně tak pro správní obvod Praha 21, který zahrnuje i sousední městské části, tedy Praha 21, Běchovice, Klánovice, Koloděje.  Správní obvod Praha 21 je zejména spojován s výkonem přenesené působnosti.
    Rada Městské části Praha 21 má pět členů, starostu, dva místostarosty a dva radní. Radě městské části je ze zákona zejména vyhrazeno zabezpečovat hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu, rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí.
    Starosta řídí Radu městské části Praha 21 a zastupuje městskou části navenek. Dále podepisuje právní předpisy městské části a ukládá úkoly tajemníkovi úřadu. Mimo jiné zabezpečuje plnění úkolů obrany a civilní ochrany na území městské části.


Jaký formulář je nutné vyplnit?

    Odbory a jejich vedoucí  jsou odpovědné za řádný výkon státní správy v přenesené působnosti a za uvedení priorit Rady MČ do praxe. Organizační strukturu úřadu tvoří 10 odborů, městskou částí zřízené příspěvkové organizace a vyčleněné organizační složky. Kontakty naleznete zde.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00