Jak na věc


ústřední rada odborů

ÚKOLY ZÁVODU PŘI PROVÁDĚNÍ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ (§ 12-18)

    Závod je povinen zařídit, aby zmocněným zástupcům odborových orgánů provádějících a spravujících nemocenské pojištění byly v závodě kdykoli v pracovní době přístupny veškeré záznamy a doklady potřebné ke zjištění správnosti výpočtu pojistného a výplaty dávek nemocenského pojištění a aby tito zástupci mohli konat šetření potřebná pro provádění pojištění a pro uplatňování nároků na náhradu vyplacených dávek a na náhradu škody.
    Krajská odborová rada je také oprávněna vlastním jménem vymáhat pojistné, přirážku k pojistnému, penále, jakož i náhrady škody a náhrady vyplacených dávek proti závodům nebo jiným osobám.
    Krajská odborová rada provádí v kraji správu nemocenského pojištění a zajišťuje v oboru nemocenského pojištění jednotný výklad platných předpisů a jednotnou praxi v souladu s těmito předpisy a s pokyny Ústřední rady odborů. Při tom zejména
    Rozhodl-li přímo závodní výbor, předloží odvolání, pokud mu sám v plném rozsahu do 15 dnů nevyhoví, neprodleně příslušnému krajskému výboru odborového svazu.
    Nezašle-li závod řádně vyplněný výkaz pojistného a dávek ve stanovené lhůtě ( § § 25, 26), může mu krajská odborová rada předepsat platebním výměrem penále ve výši od 20 Kčs do 200 Kčs.


Řízení ve věcech dávkových (§ 35-42)

    Nevyhovuje-li zařízení závodu podle pravomocného rozhodnutí orgánu inspekce práce nebo orgánu odborového technického dozoru předpisům o bezpečnosti při práci nebo podle pravomocného rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy předpisům zdravotnickým, může být k pojistnému předepsána přirážka až do 50 % jeho sazby, a to po dobu trvání závad.
    Ústřední rada odborů může v odůvodněných případech stanovit pro organizaci a provádění nemocenského pojištění některých skupin pracovníků odchylky od tohoto opatření.
    Krajský výbor odborového svazu může provádění některých úkolů vyplývajících z ustanovení odstavce 1 písm. a) svěřit okresním výborům svého odborového svazu; tuto jejich činnost pak i řídí a kontroluje.
    Zrušuje se opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců uveřejněné vyhláškou předsedy vlády č. 100/1953 SB., ve znění vyhlášky č. 65/1955 Sb.; rovněž se zrušují předpisy podle něho vydané, pokud odporují úpravě obsažené v předcházejících ustanoveních.
    Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o orgánu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje. Odvolání není podáno opožděně, jestliže bylo podáno po uplynutí této lhůty jen proto, že poučení bylo nesprávné, nebo jestliže bylo podáno ve lhůtě u nepříslušného orgánu.


Způsobilost k jednání před soudem

    Výdaje závodního výboru a jeho orgánů (důvěrníků) spojené s prováděním nemocenského pojištění v závodě hradí závodní výbor ze svých vlastních prostředků.
    Rozhodnutí o věcech uvedených v odstavci 1 vydává krajská odborová rada písemně. Musí obsahovat označení orgánu, který je vydal, rozhodovací výrok, jeho stručné odůvodnění, datum vydání a poučení o opravném prostředku.
    spravuje prostředky nemocenského pojištění, kontroluje hospodaření s nimi, na základě zjištěných závad předpisuje závodům částky, o něž tyto prostředky byly zkráceny, a vymáhá je na nich,
    Na základě vykonatelného platebního výměru nebo vykonatelného výkazu nedoplatků pojistného lze nezaplacené pojistné s příslušenstvím a penále vymáhat soudní nebo správní exekucí.
    Závod je povinen nahradit škodu, kterou způsobil státu (nemocenskému pojištění) porušením nebo zanedbáním povinností stanovených v této části opatření nebo jiným svým nesprávným postupem.
    Dávky přiznané odborovým orgánem provádějícím nemocenské pojištění vyplácí závod. Závod je povinen vyplácet dávky pravidelně a včas, ve lhůtách a způsobem, jak je stanoví Ústřední rada odborů.


Příjmy a výdaje nemocenského pojištění

    Ústřední výbor odborového svazu dbá, aby ústřední úřady, popřípadě jiné orgány nadřízené závodům spadajícím do oboru působnosti odborového svazu zajišťovaly řádné plnění úkolů spojených s prováděním nemocenského pojištění, jež náležejí závodům, vydávaly potřebné pokyny pro hospodářské orgány a odstraňovaly zjištěné závady.
    Nemá-li závod podle organizačních předpisů, které pro něj platí, potřebná oprávnění, aby mohl mít úkoly pro nemocenské pojištění, plní je za něj organizační složka, která je k tomu povolána podle příslušných předpisů; při tom pro tuto složku a pro jejího vedoucího platí obdobné ustanovení předchozích odstavců.
    Bližší předpisy o evidenci zaměstnanců vydává Státní úřad statistický a ministerstvo financí v dohodě s Ústřední radou odborů a se zúčastněnými ústředními úřady.
    Závodní výbor řídí provádění nemocenského pojištění v závodě a dbá, aby se provádělo podle platných předpisů v souladu se zájmy pracujících i výroby a aby s jeho prostředky se řádně hospodařilo. Při plnění svých úkolů se opírá o nejširší spolupráci zaměstnanců závodu. Závodní výbor odpovídá vyšším odborovým orgánům za provádění nemocenského pojištění v závodě.


Kontrolní oprávnění odborových orgánů

    Závod je dále povinen hlásit do 7 dnů každou změnu svého názvu, sídla, příslušnosti svých zaměstnanců k odborovému svazu, změnu dne, který je v závodě určen pro výplatu mzdy, popřípadě změnu oprávnění k plnění úkolů pro nemocenské pojištění.
    Náklady vzniklé závodu při obstarávání úkolů pro nemocenské pojištění jsou součástí vlastních nákladů závodu a neposkytuje se za ně náhrada z prostředků nemocenského pojištění.
    Běžné administrativní práce spojené s prováděním nemocenského pojištění v závodě vykonává mzdový účetní, popřípadě jiný zaměstnanec závodu s obdobnou působností (dále jen "mzdový účetní"). Mzdový účetní je povinen účastnit se jednání odborových orgánů, které v závodě rozhodují o dávkách; při jednání má hlas poradní. Místo mzdového účetního může se jednání účastnit s hlasem poradním vedoucí účtárny.
    Zároveň s pojistným je závod povinen vykázat krajské odborové radě dávky, které vyplatil za měsíc, jehož se výpočet týká, a dávky, které v tomto měsíci vyplatil dodatečně za období dřívější. Tyto dávky odečte od vykázaného pojistného; nelze však odčítat dávky vypočtené nesprávně vyšší částkou, dávky neprávem poskytnuté a dávky, jejichž výplata není doložena.


Rozhodování krajské odborové rady

    Pojistné se určuje stanovenou sazbou z úhrnu mez všech zaměstnanců téhož zaměstnavatele. Mzdou se rozumí mzda za práci podle předpisů o dani ze mzdy, pokud není přímo ze zákona od této daně osvobozena.
    Rozhodla-li komise národního pojištění nebo dílenská komise národního pojištění, popřípadě dílenský výbor, předloží odvolání závodnímu výboru. Závodní výbor může odvolání sám vyhovět. Jestliže mu nevyhoví v plném rozsahu do 15 dnů, předloží je neprodleně příslušnému krajskému výboru odborového svazu ( § 8).
    sestavuje každoročně návrh souborného rozpočtu nemocenského pojištění a kontroluje plnění tohoto rozpočtu, řídí a organizuje rozpočtovou činnost nemocenského pojištění,
    lednem 1959, přechází další řízení a rozhodování dnem 1. ledna 1959 na orgány příslušné podle tohoto opatření. Do řízení vedených ve věcech nemocenského pojištění před soudy vstupují od 1. ledna 1959 místo ústředních výborů odborových svazů příslušné krajské odborové rady.


Správa prostředků nemocenského pojištění

    Nezaplatí-li závod splatné pojistné nebo rozdíl mezi vykázaným pojistným a vykázanými dávkami do 8 dnů ode dne splatnosti, je povinen platit penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení ode dne splatnosti, nejméně však celkem částku 10 Kčs; toto penále je závod povinen platit také, bylo-li pojistné předepsáno platebním výměrem.
    Malý závod je povinen přihlásit u krajské odborové rady na předepsaném tiskopise zaměstnance k pojištění do 7 dnů ode dne vstupu do zaměstnání a uvést na přihlášce, pokud je ke vzniku pracovního poměru předepsaná souhlas výkonného orgánu národního výboru, data o udělení tohoto souhlasu. Rovněž je povinen odhlásit u krajské odborové rady zaměstnance, s nímž byl rozvázán pracovní poměr nebo který byl přemístěn do jiného závodu (malého závodu), a to do 7 dnů ode dne rozvázání pracovního poměru nebo přemístění.
    Pokud jde o úkoly zaměstnavatele vyplývající z předpisů o pojistném, rozumí se zaměstnavatelem závod ve smyslu § 5 odst. 1. Nemá-li závod podle organizačních předpisů, které pro něj platí, potřebná oprávnění, aby sám mohl plnit tyto úkoly, plní je za něj organizační složka, která je k tomu povolána podle příslušných předpisů; při tom pro tuto složku platí, co je jinak stanoveno pro závod.


PROVÁDĚNÍ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ MALÝCH ZÁVODŮ (§ 48-54)

    Administrativní úkoly spojené s prováděním nemocenského pojištění v závodech a s hospodařením jeho prostředky včetně výplaty peněžitých dávek obstarává závod ( § 5 odst. 1).
    Krajská odborová rada plní při provádění nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů přiměřeně podle jeho potřeb také úkoly, které jinak mají při provádění pojištění odborové orgány v závodě a vyšší orgány odborového svazu, jakož i úkoly, které při tom mají závody.
    Pojistné nebo penále zaplacené bez právního důvodu se vrátí bez úroků, bude-li požadováno nazpět do 3 let po uplynutí kalendářního roku, v němž bylo zaplaceno, pokud závod nemá jiného splatného závazku z provádění nemocenského pojištění. Náklady na dávky mezitím již poskytnuté se od tohoto pojistného odečtou.
    Přirážka se platí od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k rozhodnutí o závadě. Byla-li stanoveno lhůta k odstranění závad, platí se přirážka od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž lhůta bezvýsledně prošla.


Rejstřík závodů, ve kterých se provádí pojištění

    Na území hlavního města Prahy plní úkoly uvedené v předchozích odstavcích Pražská odborová rada. Kde se v jiných ustanoveních upravujících nemocenské pojištění mluví o krajské odborové radě, rozumějí se tím též Pražská odborová rada.
    Závod je povinen se přihlásit na předepsaném tiskopise k zápisu do rejstříku závodů u příslušné krajské odborové rady; přihlášku je závod povinen podat nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy vznikl nebo kdy se stal závodem ve smyslu § 5 odst. 1.
    Je-li závodní výbor v některém závodě řízen přímo ústředním (slovenským) výborem odborového svazu, předloží se odvolání příslušné krajské odborové radě; její rozhodnutí je konečné.
    Byl-li proveden úkon, který směřuje ke zjištění výše pojistného, k jeho vyměření nebo vymáhání, počne nová promlčecí doba ode dne, kdy se závod o tom dověděl.
    Krajský výbor odborového svazu, popřípadě orgán podle stanov odborového svazu jemu na roveň postavený (dále jen "krajský výbor odborového svazu") v oboru nemocenského pojištěnía)
    Odborové orgány jednají bez zbytečných formalit. Přitom všestranně dbají, aby byl co nejúplněji a nejúčelněji zjištěn skutečný stav věci, aby bylo rozhodováno rychle a aby spravedlivým rozhodováním byla upevňována socialistická zákonnost.


Řízení v jiných věcech než dávkových (§ 43-44)

    zajišťuje náhradu dávek nemocenského pojištění podle druhé části zákona č. 58/1956 Sb. o náhradu jiných škod vzniklých při provádění nemocenského pojištění,
    Závod je povinen předkládat ve stanovených lhůtách předepsané zúčtování o hospodaření s prostředky nemocenského pojištění v závodě; podrobnosti stanoví Ústřední rada odborů.
    Ustanovení platných předpisů, podle kterých dřívější nositelé nemocenského pojištění nebyli povinni platit daně, dávky a poplatky, platí pro Revoluční odborové hnutí a jeho orgány, pokud spravují a provádějí nemocenské pojištění.
    projednává spolu s ministerstvem zdravotnictví zásady a plán lázeňské péče, organizuje rozdělování poukazů odborovým orgánům a provádí kontrolu lázeňské péče poskytované zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům,
    Pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů platí ustanovení tohoto opatření s odchylkami určenými v této části. Neplatí však pro ně ustanovení § § 7 až 9, § 12 odst. 1 a 4, § 13 a § § 15 až 17.


ÚKOLY ODBOROVÝCH ORGÁNŮ PŘI PROVÁDĚNÍ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ (§ 7-11)

    Závody, popřípadě malými závody se rozumějí nejen podniky a závody výrobní a obchodní, nýbrž i úřady, soudy, zařízení státní správy, jiná zařízení, dobrovolné a jiné organizace, jakož i soukromá hospodářství a domácnosti.
    Závod, jeho právní nástupce nebo ten, kdo je pověřen likvidací závodu, je povinen odhlásit se na předepsaném tiskopise z rejstříku závodů nejpozději do 7 dnů ode dne zániku závodu nebo ode dne, kdy závod přestal být závodem ve smyslu 5 odst. 1.
    Oprávnění a úkoly, které podle jiných předpisů náleží ve věcech nemocenského pojištění ústředním výborům odborových svazů a které neodpovídají jejich působnosti, jak je vymezena v tomto opatření, přecházejí dnem 1. ledna 1959 na krajské odborové rady; celostátní úpravy provádí Ústřední rada odborů po projednání s ústředním výborem příslušného odborového svazu.
    Nemocenské pojištění zaměstnanců malých závodů ( § 5 odst. 2) a jiných osob, jejichž pojištění nelze provádět v žádném závodě, se provádí v krajských odborových radách; při tom platí odchylky stanovené v části šesté.


Řízení ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů

    Platební výměr na pohledávky podle předchozích ustanovení je vykonatelný bez zřetele na právní moc, jestliže od jeho doručení uplynulo 15 dnů; výkaz nedoplatků pojistného je vykonatelný, jakmile byl doručen. Doložku vykonatelnosti připojí krajská odborová rada.
    Podle zvláštních předpisů rozhodují odborové orgány v závodě o lázeňské péči, o výběrové rekreaci Revolučního odborového hnutí a o dětské rekreaci Revolučního odborového hnutí.
    Pokud zvláštní předpisy nebo Ústřední rada odborů v určitém případě nestanoví jinak, je ve věcech nemocenského pojištění za Revoluční odborové hnutí účastníkem před soudem příslušná krajská odborová rada.
    Odborový orgán v závodě rozhoduje o přiznání nebo nepřiznání dávky, o zvýšení, snížení nebo odnětí dávky, o změně nebo zastavení výplaty dávky, jakož i povinnosti zaměstnance, popřípadě jiného příjemce dávky vrátit přeplatek na dávkách.
    Z účasti na rozhodování v odborovém orgánu je vyloučen účastník řízení a osoby jemu blízké. V opravném řízení je z účasti na rozhodování vyloučen také ten, kdo se v téže věci účastnil již dříve rozhodování.


HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ (§ 19-34)

    O dávkách nemocenského pojištění ( § 11 zákona) pro zaměstnance závodu rozhoduje jako orgán závodního výboru komise národního pojištění, popřípadě dílenská komise národního pojištění; není-li komise zřízena, rozhoduje o dávkách závodní (dílenský) výbor.
    O vykonatelnosti platebního výměru a výkazu nedoplatků pojistného platí ustanovení § 30. Ostatní rozhodnutí odborových orgánů ve věcech nemocenského pojištění jsou vykonatelná, nabyla-li právní moci.
    Nepřihlásí-li nebo neodhlásí-li malý závod zaměstnance ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci, může krajská odborová rada uložit malému závodu penále ve výši od 10 Kčs až do 1000 Kčs.
    Právo vymáhat pojistné se promlčuje, v 5 letech nebo jde-li o případ uvedený v odstavci 1, v 10 letech ode dne splatnosti; bylo-li pojistné vyměřeno, promlčuje se toto právo v 5 letech ode dne, kdy závod byl vyrozuměn o jeho vyměření.
    O vzniku, trvání nebo zániku pojištění (pojistného poměru), o druhu pojistného poměru a o jiných otázkách pojistného poměru rozhoduje ve sporných případech krajská odborová rada. Krajská odborová rada rozhoduje také o pojistném, o přirážce k pojistnému, o penále, o jiných povinnostech závodu a o dalších věcech nemocenského pojištění, v nichž nejde o některou dávku.


USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 55-61)

    Závod, který nepatří mezi organizace uvedené v § 25 odst. 1, je povinen předložit krajské odborové radě výkaz pojistného a dávek do 8 dnů ode dne splatnosti pojistného. Je-li vykázané pojistné vyšší než vykázané dávky, uhradí závod krajské odborové radě v téže lhůtě rozdíl. Jsou-li však dávky vyšší než pojistné, poukáže krajská odborová rada závodu rozdíl do 8 dnů ode dne doručení výkazu.
    Zaměstnanec je oprávněn uplatnit nárok na dávky pro sebe i své rodinné příslušníky. Rodinný příslušník, popřípadě jiný oprávněný může sám uplatnit nárok na dávky, které mu může sám uplatnit nárok na dávky, které mu podle předpisů o dávkách přímo náležejí.
    Prostředky určené k provádění nemocenského pojištění jsou ve státním socialistickém vlastnictví; příjmy a výdaje jsou součástí státních příjmů a výdajů.
    Ústřední výbor odborového svazu řídí a kontroluje politickovýchovnou práci nižších orgánů svého odborového svazu při provádění nemocenského pojištění a činnost odborových orgánů v oboru podpůrných fondů v závodech, jejichž zaměstnance sdružuje, a projednává otázky nemocenského pojištění z hlediska potřeb a problémů svého odborového svazu.
    O přirážce k pojistnému rozhoduje po projednání s příslušným krajským výborem odborového svazu krajská odborová rada. Jinak platí o přirážce obdobně předpisy o pojistném.


Společná ustanovení o řízení (§ 45-47)

    Peněžní ústav neuvolní prostředky na výplatu mezd a platů, neobdrží-li zároveň při jejich výběru výkaz pojistného a dávek. Je-li vykázané pojistné vyšší než vykázané dávky, připojí závod k výkazu realizovatelný příkaz k úhradě rozdílu ve prospěch krajské odborové rady. Jsou-li však dávky vyšší než pojistné, připojí závod příkaz, jímž si vybere částku tohoto rozdílu z účtu krajské odborové rady.
    Zanedbá-li závod povinnosti stanovené v předchozích odstavcích, může mu krajská odborová rada předepsat platebním výměrem penále ve výši od 20 Kčs až do 200 Kčs.
    Pro vedení statistické evidence a předkládání statistických výkazů o nemocenském pojištění platí předpisy vydané Státním úřadem statistickým v dohodě s Ústřední radou odborů a ministerstvem zdravotnictví.
    Zaměstnanec se může odvolat proti písemnému rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o dávce pro něho nebo pro jeho rodinné příslušníky; totéž platí i pro rozhodnutí o vrácení dávky.
    Podle příkazu k vybrání vydaného krajskou odborovou radou převede peněžní ústav z účtu závodu na účet krajské odborové rady prostředky k úhradě nezaplaceného pojistného a penále až do výše doložené vykonatelným platebním výměrem nebo vykonatelným výkazem nedoplatků pojistného. Úhrada se provede podle předpisů o příkazech k vybrání; úhrada nezaplaceného pojistného má při tom povahu úhrady na mzdy a platy.


ŘÍZENÍ VE VĚCECH NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ (§ 35-47)

    Vedoucí závodu, popřípadě pracovník oprávněný k jeho zastupování, pozastaví výplatu dávky, byla-li přiznána v rozporu s platnými předpisy nebo v nesprávné výši a předloží věc k rozhodnutí závodnímu výboru. Neuzná-li závodní výbor stanovisko vedení závodu, předloží závod věc k posouzení krajské odborové radě. Její stanovisko je závazné pro závod i pro odborové orgány v závodě.
    Krajská odborová rada předepíše závodu platebním výměrem pojistné, jestliže nebylo správně nebo vůbec vykázáno nebo jestliže byly neprávem odečteny dávky, které podle odstavce 2 nelze odečítat. Neposkytne-li závod podklad k tomu potřebné, může mu krajská odborová rada vyměřit pojistné podle dat obdobného závodu přibližně stejné velikosti.
    Proti rozhodnutí krajské odborové rady v jiných věcech než dávkových lze podat opravný prostředek k soudu. O příslušnosti a řízení platí ustanovení občanského soudního řádu o věcech národního pojištění s tím, že příslušným je soud, v jehož obvodu je sídlo krajské odborové rady, která vydala rozhodnutí.
    Závodem se pro účely nemocenského pojištění rozumějí pracoviště, pro která se volí závodní výbor základní organizace odborového svazu (dále jen "závodní výbor").


Úkoly závodu a odpovědnost jeho vedení

    Předseda vlády vyhlašuje podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 22. prosince 1958 o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, vydané se souhlasem vlády Republiky československé.
    Práce spojené s úkoly uvedenými v odstavci 1 vykonává v Ústřední radě odborů ústřední správa nemocenského pojištění a ve Slovenské odborové radě Slovenská správa nemocenského pojištění.
    Organizace a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců se upravuje podle zásady, že nemocenské pojištění spravují pracující sdružení v Revolučním odborovém hnutí a sami v něm rozhodují.
    Ustanovení této části platí přiměřeně pro provádění nemocenského pojištění osob, v nichž není dána příslušnost odborového orgánu v žádném závodě ani příslušnost krajské odborové rady podle sídla malého závodu. Příslušná je zde krajská odborová rada, v jejímž obvodu je bydliště takové osoby.
    Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce; je splatné v den, který je v závodě určen pro výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. Není-li tento den určen, je pojistné splatné vždy prvního dne každého kalendářního měsíce za všechna výplatní období ukončená v předcházejícím měsíci.


Penále pro nezaplacení pojistného

    Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády Republiky československé podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců (dále jen "zákon"):
    příjem zaměstnance za jednotlivá mzdová (výplatní) období a jednotlivé složky započitatelného výdělku pro stanovení peněžitých dávek nemocenského pojištění,
    v dohodě s ministerstvem financí o rejstříku závodů, o pojistném, o přirážce k pojistnému, o penále a o vybírání prostředků na výplatu dávek nemocenského pojištění v závodech,
    Krajský výbor odborového svazu, popřípadě orgán podle stanov odborového svazu jemu na roveň postavený (dále jen "krajský výbor odborového svazu") v oboru nemocenského pojištění
    Nepřizná-li se dávka vůbec nebo v žádném rozsahu, jestliže se dávka odejme anebo jestliže se sníží její výše nebo zastaví její výplata, vyrozumí se o tom předseda odborového orgánu, který o dávce rozhodl, popřípadě jeho pověřený člen žadatele a výslovně jej upozorní, že může žádat do 15 dnů o písemné rozhodnutí. Požádá-li žadatel o vydání písemného rozhodnutí, musí mu být doručeno nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy o ně požádal.


Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

    Pro výpočet, vykazování a odvod pojistného za zaměstnance malých závodů neplatí ustanovení o odčítání dávek od pojistného. Malý závod předkládá krajské odborové radě výkaz pojistného a odvádí ji celé splatné pojistné.
    Slovenský výbor odborového svazu zajišťuje na Slovensku plnění úkolů uvedených v předchozích odstavcích; při tom se řídí usneseními ústředního výboru odborového svazu.
    Krajská odborová rada provádí v kraji správu nemocenského pojištění a zajišťuje v oboru nemocenského pojištění jednotný výklad platných předpisů a jednotnou praxi v souladu s těmito předpisy a s pokyny Ústřední rady odborů. Při tom zejménaa)
    Na Slovensku vykonává úkoly uvedené v odstavci 1, pokud nejde o úkoly celostátní povahy, Slovenská odborová rada, a to v souhlasu s usneseními Ústřední rady odborů.
    Ústřední rada odborů může upravovat podrobnosti organizace a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, zvláště podrobností o působnosti odborových orgánů.
    Malým závodem se pro účely nemocenského pojištění rozumí pracoviště, pro které se závodní výbor nevolí a na jehož zaměstnanců se přitom nevztahuje ani působnost jiného závodního výboru.


Vrcholný orgán nemocenského pojištění

    Proti rozhodnutí krajského výboru odborového svazu lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení další odvolání ke krajské odborového radě příslušné pro závod, v němž odborový orgán rozhodl o dávce. Rozhodnutí krajské odborové rady je konečné.
    Je-li závod hospodářskou nebo rozpočtovou organizací, popřípadě její součástí, nebo je-li jinou organizací, pro níž platí obdobné předpisy o čerpání prostředků na mzdy nebo platy, odvádí pojistné a vybírá prostředky na výplatu dávek prostřednictvím peněžního ústavu a jeho prostřednictvím předkládá také krajské odborové radě výkaz pojistného a dávek. Úhrady na pojistné a dávky mají povahu úhrad na mzdy a platy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00